Määrus (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta.

Euroopa Liidu (EL) määrus 10/2011, mis on toiduga kokkupuutuvate plasttoodete kõige karmim ja olulisem seadus, sisaldab äärmiselt rangeid ja kõikehõlmavaid nõudeid toiduga kokkupuutuvate toodete raskmetallide piirnormi standardile ning on rahvusvahelise tuuleindikaator. toiduga kokkupuutuva materjali ohutuse riskikontroll.

food contact plastic

2011. aastal avaldati uus EL määrus (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -esemete kohta
15. jaanuar. Uus määrus hakkab kehtima 2011. aasta 1. mail. Sellega tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 2002/72/EÜ. Neid on mitu
üleminekusätted ja on kokku võetud tabelis 1.

Tabel 1

Üleminekusätted

Kuni 2012 31. dets  

Ta võib nõustuda järgmiste toodete turuleviimisega

– toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed, mis on seaduslikult turule lastud

FCM-i tõendavate dokumentide üleminekusätted

enne 2011 1. maid 

Täiendavad dokumendid põhinevad direktiivi 82/711/EMÜ lisas sätestatud üldmigratsiooni ja erimigratsiooni testimise põhireeglitel.

Alates 2013 1. jaanuar kuni 2015 31. detsember

Turule lastud materjalide, esemete ja ainete tõendav dokument võib põhineda kas määruses (EL) nr 10/2011 sätestatud uutel migratsioonireeglitel või direktiivi 82/711/EMÜ lisas sätestatud eeskirjadel.

Alates 2016 1. jaan

Täiendavad dokumendid põhinevad määruses (EL) nr 10/2011 sätestatud migratsiooni testimise reeglitel.

Märkus: 1. Tugidokumendi sisu viitab tabelile 2, D

Tabel 2

A. Ulatus.

1. Materjalid ja esemed ning nende osad, mis koosnevad eranditult plastist

2. Plastist mitmekihilised materjalid ja esemed, mis on liimide või muul viisil koos hoitud

3. Punktides 1 ja 2 nimetatud materjalid ja esemed, mis on trükitud ja/või kaetud kattekihiga

4. plastkihid või plastkatted, mis moodustavad korkide ja sulgurite tihendeid, mis koos nende korkide ja sulguriga moodustavad komplekti kahest või enamast erinevat tüüpi materjalide kihist

5. Plastikihid mitmest materjalist mitmekihilistes materjalides ja esemetes

B. Vabastus

1. Ioonivahetusvaik

2. Kumm

3. Silikoonid

C. Funktsionaalse barjääri ja nanoosakeste taga olevad ained

Funktsionaalse barjääri taga olevad ained2

1. Võib olla valmistatud ainetest, mida ei ole liidu loetelus loetletud

2. Peab vastama I lisa vinüülkloriidmonomeeri piirangule (SML: ei tuvastatud, 1 mg/kg lõpptootes)

3. Toiduainetes võib kasutada lubamatuid aineid maksimaalselt 0,01 mg/kg.

4. Ei tohi kuuluda ilma eelneva loata ainete hulka, mis on mutageensed, kantserogeensed või reproduktiivtoksilised

5. Ei kuulu nanovormi hulka

Nanoosakesed::

1. Tuleks hinnata nende riske igal üksikjuhul eraldi, kuni saadakse rohkem teavet

2. Nanovormis aineid võib kasutada ainult siis, kui see on selgesõnaliselt lubatud ja I lisas nimetatud

D. Täiendavad dokumendid

1. sisaldab katsetamise tingimusi ja tulemusi, arvutusi, modelleerimist, muid analüüse ja tõendeid ohutuse kohta või põhjendusi, mis tõendavad vastavust

2. teeb ettevõtja taotluse korral riiklikele pädevatele asutustele kättesaadavaks

E. Üldine migratsioon ja konkreetne migratsioonipiirang

1. Üldine migratsioon

- 10 mg/dm² 10

- 60 mg/kg 60

2. Spetsiifiline migratsioon (vt I lisa liidu loendit – kui erimigratsiooni piirnorme ei ole kehtestatud või on sätestatud muid piiranguid, kohaldatakse üldist erimigratsiooni piirnormi 60 mg/kg)

Liidu nimekiri

I lisa – Monomeer ja lisand

I LISA Sisaldab

1. Monomeerid või muud lähteained

2. Lisandid, välja arvatud värvained

3. Polümeeride tootmise abiained, välja arvatud lahustid

4. Mikroobse kääritamise teel saadud makromolekulid

5. 885 lubatud ainet

II lisa – Üldised piirangud materjalidele ja esemetele

Raskmetallide spetsiifiline migratsioon (mg/kg toidu või toidu mudelaine kohta)

1. Baarium (钡) =1

2. Koobalt (钴) = 0,05

3. Vask (铜) = 5

4. Raud (铁) = 48

5. Liitium (锂) = 0,6

6. Mangaan (锰) = 0,6

7. Tsink (锌) = 25

Primaarsete aromaatsete amiinide spetsiifiline migratsioon (summa), avastamispiir 0,01 mg ainet kg toidu või toidustimulaatori kohta

III lisa – Toiduaine simulandid

10% etanool 

Märkus. Mõnel juhul võib valida destilleeritud vee

Toidu simulant A

hüdrofiilse iseloomuga toit

3% äädikhape

Toidu simulant B

happeline toit

20% etanooli 

Toidu simulant C

kuni 20% alkoholisisaldusega toit

50% etanool 

Toidu simulant D1

toit, mis sisaldab üle 20% alkoholi

piimatoode

toit õliga vees

Taimeõli 

Toidu simulant D2

toidul on lipofiilne iseloom, vabad rasvad

Polü(2,6-difenüül-p-fenüleenoksiid), osakeste suurus 60-80 mešši, pooride suurus 200 nm

Toidu simulant E

kuiv toit

IV lisa – Vastavusdeklaratsioon (DOC)

1. väljastab ettevõtja ja see sisaldab IV3 LISA kohast teavet

2. muudel turustamisetappidel kui jaemüügietapis peab DOC olema saadaval plastmaterjalide ja -esemete, nende valmistamise vaheetappide toodete ning tootmiseks mõeldud ainete jaoks.

3. Võimaldab hõlpsasti identifitseerida materjale, esemeid või tooteid tootmise vaheetappidest või aineid, mille jaoks see välja on antud.

4. – Koostis peab olema aine tootjale teada ja see tehakse nõudmisel kättesaadavaks pädevatele asutustele

V lisa – katsetingimused

OM1 10 p 20 ° C juures 20

Igasugune kokkupuude toiduga külmutatud ja jahutatud olekus

OM2 10 p 40°C juures

Igasugune pikaajaline säilitamine toatemperatuuril või madalamal, sealhulgas kuumutamine kuni 70°C kuni 2 tundi või kuumutamine kuni 100°C kuni 15 minutit

OM3 2 tundi 70°C juures 

Kõik kokkupuutetingimused, mis hõlmavad kuumutamist kuni 70 °C kuni 2 tundi või kuni 100 °C kuni 15 minutit, millele ei järgne pikaajalist ruumis või külmutustemperatuuril hoidmist.

OM4 1 tund 100°C juures 

Kõrge temperatuuriga rakendused kõikidele toidustimulaatoritele temperatuuril kuni 100°C

OM5 2 tundi temperatuuril 100 ° C või tagasijooksul / alternatiivselt 1 tund temperatuuril 121 ° C 

Kasutamine kõrgel temperatuuril kuni 121°C

OM6 4 tundi temperatuuril 100 °C või tagasijooksul

Kõik toiduga kokkupuutuvad tingimused toidustimulantidega A, B või C temperatuuril üle 40 °C

Märkus. See esindab halvimaid tingimusi kõigi polüolefiinidega kokkupuutuvate toidu mudelainete puhul

OM7 2 tundi 175°C juures

Kõrge temperatuuriga rakendused rasvase toiduga, mis ületavad OM5 tingimusi

Märkus: kui OM7 EI ole tehniliselt teostatav toidumudelainega D2, võib katse asendada katsega OM 8 või OM9

OM8 Toidu mudelaine E 2 tundi temperatuuril 175 °C ja toidumudelaine D2 2 tundi temperatuuril 100 °C

Ainult kõrge temperatuuriga rakendused

Märkus: kui OM7 EI OLE tehniliselt teostatav toidumudelainega D2

OM9 Toidu mudelaine E 2 tundi temperatuuril 175 °C ja toidumudelaine D2 10 päeva temperatuuril 40 °C

Kõrge temperatuuriga rakendused, sealhulgas pikaajaline säilitamine toatemperatuuril

Märkus: kui OM7 EI OLE tehniliselt teostatav toidumudelainega D2

 

EL direktiivi kehtetuks tunnistamine

1. 80/766/EMÜ, komisjoni direktiiv, analüüsimeetod toiduga kokkupuutuva materjali vinüülkloriidi monomeeri taseme ametlikuks kontrolliks

2. 81/432/EMÜ, komisjoni direktiiv, analüüsimeetod materjalide ja esemete kaudu toiduainetesse sattuva vinüülkloriidi ametlikuks kontrolliks

3. 2002/72/EÜ, komisjoni direktiiv toiduainetes kasutatavate plastmaterjalide ja -esemete kohta

 

 


Postitusaeg: 19.10.2021